उहाँमा हाम्रो उद्धार, अर्थात्‌ पापको क्षमा छ।

कलस्सी १:१-१४, परमेश्‍वरको इच्‍छाद्वारा ख्रीष्‍ट येशूका प्रेरित पावल र हाम्रा भाइ तिमोथीबाट,ख्रीष्‍टमा भएका कलस्‍सेका सन्‍तहरू र विश्‍वासी भाइहरूलाई: परमेश्‍वर हाम्रा पिताबाट अनुग्रह र शान्‍ति।

तिमीहरूका निम्‍ति प्रार्थना गर्दा हामी आफ्‍ना प्रभु येशू ख्रीष्‍टका पिता परमेश्‍वरलाई सधैँ धन्‍यवाद चढ़ाउँछौं,किनकि ख्रीष्‍ट येशूमा तिमीहरूका विश्‍वास र सबै सन्‍तहरूप्रति तिमीहरूका प्रेमको विषयमा हामीले सुनेका छौं,जुनचाहिँ तिमीहरूका निम्‍ति स्‍वर्गमा राखिएका आशाको कारणले नै हो। यस विषयमा तिमीहरूले अघि नै सत्‍यको वचन, अर्थात्‌ सुसमाचारमा सुनेका छौ।

यो सुसमाचार तिमीहरूकहाँ आएको छ, र साँच्‍चै सारा संसारमा फलदायी भई बढ़िरहेछ। सत्‍यतामा परमेश्‍वरको अनुग्रह तिमीहरूले सुनेको र बुझेको दिनदेखि उसो सुसमाचारले तिमीहरूका बीचमा पनि त्‍यसरी नै काम गरिरहेछ, जुन कुरा तिमीहरूले हाम्रा प्रिय सङ्गी-दास इपाफ्रासबाट सिक्‍यौ। तिनी हाम्रा पक्षमा ख्रीष्‍टका एक विश्‍वासी सेवक हुन्‌।

तिनले पवित्र आत्‍मामा भएको तिमीहरूका प्रेमको विषयमा हामीलाई बताएका छन्‌।यसैकारण हामीले त्‍यो सुनेको दिनदेखि उहाँको इच्‍छाको ज्ञानले सारा आत्‍मिक बुद्धि र समझमा तिमीहरू पूर्ण होओ भनेर बिन्‍ती गर्दै तिमीहरूका निम्‍ति प्रार्थना गर्न छोड़ेका छैनौं,र उहाँलाई पूर्ण रूपले प्रसन्‍न पार्ने प्रभुको योग्‍य जीवन बिताउँदै र प्रत्‍येक असल काममा फलवन्‍त हुँदै परमेश्‍वरको ज्ञानमा बढ्‌दैजान सक।

उहाँको महिमित शक्तिअनुसार आनन्‍दसाथ सबै सहनशीलता र धैर्यको लागि तिमीहरू सारा शक्तिसित बलिया होओ।ज्‍योतिमा सन्‍तहरूका उत्तराधिकारका सहभागी हुन हामीलाई सक्षम तुल्‍याउनुहुने पितालाई धन्‍यवाद चढ़ाओ।उहाँले हामीलाई अन्‍धकारको राज्‍यदेखि छुटाउनुभयो, र आफ्‍ना प्रिय पुत्रको राज्‍यभित्र हामीलाई सार्नुभएको छ। उहाँमा हाम्रो उद्धार, अर्थात्‌ पापको क्षमा छ।